Page 54 - Look Your Style Marzo 2019
P. 54

v. = * í“ ‘X 31*‘ :«(¿’:Í‘:*»Ï"¡ . .-'>"Ï"¿ '
.‘ “a f,’ " ¿&*’¿ï"7ï7f 7 ‘y .84" ‘tw fifiPfifiEg
gpïfifi’ ¡Ex- ¿’Ï M-áfgÏ-‘f’ l‘ ' > », ÏÏÏ?“ f L
,.,Ï;"«'g:¿"r- ‘M. " Jïgf '  ; ’ ¿i?
Ï¿-¿;.;_  UN IARDI N W '- .:
 » ‘ SUR LA LAGUNF. W ;
y v FLORECE A LA S()!v\\\\BRr\\\\ < 
 - i‘, _ DE LOS SUEÑOS _. "
3:- “s ‘i ' Í » n «W-YÏ" .
._ 1':'*':-"- " me»? ",’"‘v'..‘»’-' v"!
5325.13, _ w . ,-. V.“
 ..  . 
3:‘“Ï‘:‘:ÏÍ""Ï »  m "Mi ' ¿‘4 
V‘ - Ï_ï_ ‘r m ’ 
_ ,, , . 7.)“, . V y
 ,5 . « a 2. ; —
 . .-;ïf*>l ‘ a‘; -'-,* \\\\
l v. _/ ..;:._.--Ïv"( ü ,7  _- 1 _ _¡
_\\\\ _.  -- v ¡'32 H
7- L’. :2?’ k xt‘ a‘ t,‘ - ' ‘ É”
 _ Luar‘; 
’ x ' \\\\ , .
y . 4 
. ‘ A
fi \\\\ \\\\
\\\\ ¡h

   52   53   54   55   56